Bewijsbeslag

Gepubliceerd op 2 mei 2018 om 12:15

In de praktijk worden wij regelmatig door advocaten benaderd met specifieke vragen over bewijsbeslag of opdrachten daartoe. Wat bewijsbeslag in grote lijnen inhoudt mag duidelijk zijn: het veiligstellen van bewijsmateriaal waar alleen uw wederpartij (of die van uw cliënt) over beschikt. Dit bewijsmateriaal is vaak zo belangrijk dat de vordering daarmee valt of staat. Het is dan ook zeer belangrijk dat het beslag op de juiste wijze wordt gelegd.

PREJUDICIËLE VRAGEN AAN DE HOGE RAAD

Omdat er nogal wat onduidelijkheden bestonden omtrent een aantal aspecten bij het leggen van bewijsbeslag in niet IE-zaken (IE staat voor Intellectuele Eigendom)*, zijn in december 2012 door de voorzieningenrechter van de rechtbank te Amsterdam prejudiciële vragen gesteld aan de Hoge Raad. De Hoge Raad heeft hier op 13 september 2013 antwoord op gegeven. De uitspraak vindt u hier.

De Hoge Raad heeft hier o.a. in bepaald dat:

  • de artikelen 730 en 843a Rv voldoende grondslag bieden voor het leggen van een bewijsbeslag ook in niet IE-zaken.
  • het beslag kan ook slechts betrekking hebben op "bescheiden" i.d.z.v. artikel 843a Rv, digitale bestanden daaronder begrepen.
  • aan de stelplicht van degene die verlof vraagt, hoge eisen moeten worden gesteld, waaronder het in voldoende mate omschrijven van de in beslag te nemen bescheiden, aangezien de beslaglegging niet mag ontaarden in een fishing expedition.
  • bij het leggen van bewijsbeslag in een woning, de beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit meebrengen dat het privéleven en het familie- en gezinsleven van degene onder wie het beslag wordt gelegd, zoveel mogelijk worden gerespecteerd.
  • indien de beslagene digitale bestanden "in de cloud" bewaart en deze bestanden onder het gegeven verlof vallen, beslagene deze bestanden voor de deurwaarder toegankelijk dient te maken.

 

WAT KUNNEN WIJ VOOR U BETEKENEN

Zoals u ziet, zitten aan het leggen van bewijsbeslag de nodige  haken en ogen. Een dergelijk beslag dient dan ook goed voorbereid te worden, beginnende met het goed inzichtelijk maken van de rechtsbetrekking en de beslagobjecten, en het bepalen waar en op welke wijze het beslag dient te worden gelegd. Als dit eenmaal is gebeurd, dient dit goed en volledig te worden omschreven in het verzoekschrift.

Ons kantoor heeft veel ervaring met het leggen van bewijsbeslag en kunnen u daar dan ook uitstekend bij helpen. U kunt ons telefonisch benaderen om de casus te bespreken. Daarnaast kunt u het concept-verzoekschrift aan ons toezenden, zodat we gezamenlijk kunnen bekijken of met alle mogelijke scenario's rekening is gehouden en er - zodra het verlof is verleend door de voorzieningenrechter - geen problemen zullen ontstaan bij de feitelijke beslaglegging.

Zoals u wellicht in voornoemde uitspraak heeft gelezen, is assistentie van een ICT-deskundige in veel gevallen aan te raden, al dan niet noodzakelijk. Wij zijn bekend met goede ICT-deskundigen (waar wij vaker zaken mee hebben gedaan) en kunnen u dan ook naar hen doorverwijzen, zodat u aldaar kunt informeren naar de kosten of een offerte kunt opvragen.

 

* De wet voorziet wel in het leggen van bewijsbeslag in zaken die betrekking hebben op Intellectuele Eigendom. 

----------------------------------------------------------------------------------------
Geschreven door E.R. (Edzard) Veldhuizen, toegevoegd gerechtsdeurwaarder

 

NB: aan dit artikel kunnen geen rechten worden ontleend.