Een vonnis uit Aruba, Curaçao of Sint-Maarten?

Gepubliceerd op 26 juni 2018 om 14:17

Het komt regelmatig voor dat er een vonnis (of andersoortige executoriale titel) aan een deurwaarder wordt overhandigd dat is gewezen door een gerecht in een ander land. Vaak betreft dit een lidstaat uit de EU, en is door het betreffende gerecht o.g.v. de herschikte EEX-verordening (ook wel EEX-bis of Brussel I genoemd) een certificaat conform bijlage 1 van de verordening afgegeven die tezamen met het vonnis de executoriale titel vormt die in Nederland ten uitvoer kan worden gelegd. Maar stel dat u of uw cliënte een vonnis heeft dat is gewezen door een gerecht in Aruba, Curaçao of Sint Maarten en de wederpartij woonachtig is in Nederland of heeft verhaalsmogelijkheden in Nederland?

Aruba, Curaçao en Sint Maarten vormen tezamen met Nederland de vier landen van het Koninkrijk der Nederlanden (hierna te noemen “het Koninkrijk”). De verhoudingen tussen deze landen binnen het Koninkrijk is geregeld in het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden (hierna te noemen “het Statuut”), zijnde een wet van 28 oktober 1954.

In artikel 40 van het Statuut staat het antwoord op voormelde vraag. Hierin is immers het volgende bepaald:

“Vonnissen, door de rechter in Nederland, Aruba, Curaçao of Sint Maarten gewezen, en bevel, door hem uitgevaardigd, mitsgaders grossen van authentieke akten, aldaar verleden, kunnen in het gehele Koninkrijk ten uitvoer worden gelegd, met inachtneming van de wettelijke bepalingen van het land, waar de tenuitvoerlegging plaats vindt.”

Het vonnis kan derhalve gewoon in Nederland ten uitvoer worden gelegd.

EN WAT ALS HET EEN BESCHIKKING I.P.V. EEN VONNIS IS?

De Hoge Raad heeft (onder meer) op 14 januari 1994 (ECLI:NL:HR:1994:ZC1233, NJ 1994/403) en op 8 december 2017 (ECLI:NL:HR:2017:3104, NJ 2018/7) benadrukt “dat voormeld artikel berust op de gedachte dat het Koninkrijk wat betreft de vatbaarheid voor tenuitvoerlegging van binnen het Koninkrijk gegeven rechtelijke uitspraken, als één rechtsgebied moet worden geschouwd, en dat dit artikel naar zijn strekking meebrengt dat de rechtskracht van deze uitspraken in alle delen van het Koninkrijk gelijk is, niet alleen wat betreft de vatbaarheid voor tenuitvoerlegging, maar ook wat betreft de bindende kracht en de bewijskracht.”

Het woord “vonnissen” in artikel 40 van het Statuut dient derhalve te worden gelezen als “gerechtelijke uitspraken”. Naast vonnissen kunnen derhalve ook beschikkingen in een ander land binnen het Koninkrijk ten uitvoer worden gelegd.

WIJ HELPEN U GRAAG

Mocht u toch nog aanvullende vragen hebben hierover of over een vonnis/beschikking uit Aruba, Curaçao of Sint-Maarten beschikken die in Nederland ten uitvoer gelegd dient te worden, dan nodigen wij u graag uit om contact met ons op te nemen (24/7) of eens langs te komen bij ons op kantoor.

Mocht u vragen hebben over andere internationale kwesties, bijvoorbeeld over de (herschikte) EEX-verordening, het Europees betalingsbevel of de Alimentatieverordening, neem ook dan gerust contact met ons op.

-----------------------------------------------------------------------------------------
geschreven door: E.R. (Edzard) Veldhuizen, toegevoegd gerechtsdeurwaarder 

 

NB: aan dit artikel kunnen geen rechten worden ontleend.