Proces-verbaal van constatering

Gepubliceerd op 5 september 2018 om 21:13

Ondanks de grote voordelen die een proces-verbaal van constatering kan hebben als het gaat om bewijslevering in een gerechtelijke procedure, denken partijen er vaak niet aan om deze op te laten maken door een deurwaarder. Ook kan het zijn dat partijen überhaupt onbekend zijn met een dergelijk proces-verbaal. In dit artikel wordt dan ook in het kort aangegeven wat een proces-verbaal van constatering is en wat het belang ervan is (of kan zijn).

WAT IS EEN PROCES-VERBAAL VAN CONSTATERING?

In een proces-verbaal van constatering legt de deurwaarder feiten vast die door hem/haar persoonlijk zijn waargenomen op een bepaalde plaats en op een bepaald tijdstip. Het gaat daarbij om feiten van stoffelijke aard. De deurwaarder weerhoudt zich van elke oordeelsvorming en neemt geen standpunt in over de (mogelijke) oorzaken en/of gevolgen. 

WAAR DIENT EEN PROCES-VERBAAL VAN CONSTATERING VOOR?

Het proces-verbaal van constatering dient als bewijs bij een geschil tussen twee (of meerdere) partijen. Vaak wordt dan ook aan de deurwaarder verzocht om een proces-verbaal van constatering op te maken om als bewijs te dienen in een (nog te voeren) gerechtelijke procedure.

WAT IS DE JURIDISCHE STATUS VAN EEN PROCES-VERBAAL VAN CONSTATERING?

Een proces-verbaal van constatering is een onderhandse akte en derhalve – in tegenstelling tot in veel andere landen waaronder Frankrijk en België – geen authentieke akte die dwingend bewijs oplevert tegen een ieder. Desalniettemin hechten veel rechters wat bewijskracht betreft extra waarde aan een door een deurwaarder opgemaakt proces-verbaal van constatering en om deze reden is het in veel gevallen dan ook zeker aan te raden om een dergelijk proces-verbaal op te laten maken.

WIE KAN OM EEN PROCES-VERBAAL VAN CONSTATERING VERZOEKEN?

In principe kan iedereen (dus ook u) aan een deurwaarder verzoeken om een proces-verbaal van constatering op te laten maken van een bepaalde feitelijke situatie. In de praktijk wordt dit meestal verzocht door een partij die een geschil heeft met een andere partij en voorziet dat bepaalde feiten (van stoffelijke aard) een belangrijke rol zullen spelen in de (nog te voeren) gerechtelijke procedure.

Enkele voorbeelden van feitelijke situaties die veelvuldig in de praktijk worden vastgelegd:

  • Huurschade
  • Geluidsoverlast
  • Verrichting werkzaamheden
  • De inhoud van een inventaris
  • Verbeurte van dwangsommen
  • Inhoud van een kluis
  • Nakoming omgangsregeling
  • Uitlatingen op het internet


WAT KUNNEN WIJ VOOR U BETEKENEN?

Het is van groot belang dat het proces-verbaal zeer zorgvuldig wordt opgemaakt met vermelding van feiten en zonder oordeelsvorming of uitlatingen omtrent (mogelijke) oorzaken en/of gevolgen. Indien dit niet wordt gedaan dan loopt u het risico dat de rechter het proces-verbaal – dat in de meeste gevallen dient als belangrijk bewijsmiddel – terzijde legt en uitsluit als bewijs, hetgeen tot gevolg kan dat uw vordering wordt afgewezen wegens onvoldoende bewijs.

Van partijen die zich hiervan reeds bewust zijn krijgen wij met regelmaat opdrachten tot het opmaken van een proces-verbaal van constatering. Uiteraard doen wij dit ook graag voor u. Een eventuele opdracht hiertoe kunt u per email aan ons toezenden (of indien u hier de voorkeur aan geeft: per post).

Mocht u eerst overleg willen of heeft u nog aanvullende vragen over het proces-verbaal van constatering, dan kunt u ook eerst telefonisch contact met ons opnemen.

-----------------------------------------------------------------------------------------
geschreven door: E.R. (Edzard) Veldhuizen, toegevoegd gerechtsdeurwaarder

 

NB: aan dit artikel kunnen geen rechten worden ontleend.